کتیبه هفت رنگ قبل از نصب 

کتیبه هفت رنگ

کتیبه هفت رنگ قبل از نصب 

کتیبه هفت رنگ

کتیبه هفت رنگ مسجد الرسول

کتیبه هفت رنگ مسجد الرسول

کتیبه هفت رنگ 

کتیبه هفت رنگ

 

بالا